• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/05/1980
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
Số: 156/CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 1980

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi tổ chức bộ máy quản lý cung ứng
vật tư của Bộ Vật tư

 

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960;

Căn cứ vào điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ và bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ trong lĩnh vực quản lý kinh tế, ban hành theo Nghị định số 172 - CP ngày 1 tháng 11 năm 1973;

Căn cứ vào Nghị định số 148 - CP ngày 19 tháng 8 năm 1969 của Hội đồng Chính phủ quy định chức năng và tổ chức bộ máy của Bộ Vật tư;

Căn cứ Nghị quyết của phiên họp Thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 27 tháng 3 năm 1980 về nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Bộ Vật tư;

Trong khi chờ đợi nghiên cứu tổ chức cải tiến quản lý vật tư một cách toàn diện, theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Vật tư về việc chấn chỉnh tổ chức kinh doanh sẵn có,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 - Giải thể các Tổng công ty thiết bị và phụ tùng, Tổng công ty hoá chất vật liệu điện và dụng cụ cơ khí, Tổng công ty kim khí thuộc Bộ Vật tư.

Thành lập các đơn vị trực thuộc Bộ Vật tư như sau:

- Liên hiệp xuất, nhập khẩu vật tư,

- Liên hiệp cung ứng vật tư khu vực I,

- Liên hiệp cung ứng vật tư khu vực II,

- Liên hiệp cung ứng vật tư khu vực III,

- Liên hiệp cung ứng vật tư khu vực IV,

- Liên hiệp cung ứng vật tư khu vực V.

Điều 2 - Liên hiệp xuất, nhập khẩu vật tư là đơn vị kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế.

Liên hiệp xuất, nhập khẩu vật tư có nhiệm vụ:

- Tổng hợp nhu cầu, lập đơn đặt hàng nhập khẩu và đơn đặt hàng một số loại vật tư sản xuất trong nước theo chỉ tiêu kế hoạch của Bộ;

- Lập kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển vật tư trình Bộ xét duyệt ký kết hợp đồng với các Liên hiệp cung ứng vật tư khu vực, các cơ sở nhập khẩu và sản xuất vật tư, các cơ sở vận tải theo kế hoạch của Bộ;

- Thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu vật tư theo kế hoạch và sự phân công của Nhà nước cho Bộ Vật tư.

Điều 3 - Liên hiệp cung ứng vật tư khu vực là đơn vị kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế.

Liên hiệp cung ứng vật tư khu vực có nhiệm vụ:

- Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước và sự chỉ đạo của Bộ, tiến hành đặt hàng, ký kết hợp đồng với Liên hiệp xuất, nhập khẩu vật tư và các cơ sở sản xuất vật tư trong khu vực, theo đúng các quy định của Nhà nước và của Bộ;

- Bảo đảm vật tư cho các nhu cầu của các ngành, các địa phương trong khu vực, theo kế hoạch và chính sách, chế độ quy định của Nhà nước.

Điều 4 - Liên hiệp xuất, nhập khẩu vật tư và mỗi Liên hiệp cung ứng vật tư khu vực có một Giám đốc phụ trách và một số Phó giám đốc giúp việc.

Điều 5 - Căn cứ vào những quy định của Nhà nước và tình hình cụ thể, đồng chí Bộ trưởng Bộ Vật tư quy định nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, tổ chức bộ máy và trụ sở của các đơn vị nói trên để từng bước thực hiện Quyết định này.

Điều 6 - Những điều quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 7 - Đồng chí Bộ trưởng Bộ Vật tư và các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Đỗ Mười

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.