• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/01/2005
BỘ THƯƠNG MẠI
Số: 1953/2004/QĐ-BTM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu

dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn I ban hành kèm theo Quyết định

số 0278/2002/QĐ-BTM ngày 19/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Thương mại

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội Khóa XI về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và đầu tư, Giám đốc Sở Thương mại/Sở Thương mại và du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn I đi qua,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành bản điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn I ban hành kèm theo Quyết định số 0278/2002/QĐ-BTM.

Điều 2. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 0278/2002/QĐ-BTM ngày 19 tháng 03 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Thương mại vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Giám đốc Sở Thương mại/Thương mại du lịch của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua; Giám đốc các đơn vị kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Danh Vĩnh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.