• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003
CHÍNH PHỦ
Số: 75/2002/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2002

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc điều chỉnh mức thuế môn bài

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều lệ thuế công thương nghiệp ban hành kèm theo Quyết địnhsố 200/NQ-TVQH ngày 18 tháng 01 năm 1966 của ủy ban Thường vụ Quốc hội; Pháplệnh ngày 03 tháng 3 năm 1989 của Hội đồng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một sốđiều trong các Pháp lệnh, Điều lệ về thuế công nghiệp và thuế hàng hoá; Nghịquyết số 473/NQ-HĐNN ngày 10 tháng 9 năm 1991 của Hội đồng Nhà nước về thuế mônbài và thuế sát sinh;

Căn cứ mức trượt giá từ năm 1996 đến nay;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Từnăm 2003 thuế môn bài áp dụng như sau:

1.Các tổ chức kinh doanh nộp thuế môn bài theo 4 mức: 3.000.000 đồng, 2.000.000đồng, 1.500.000 đồng, 1.000.000 đồng.

2.Hộ cá thể kinh doanh nộp thuế môn bài theo 6 mức: 1.000.000 đồng, 750.000 đồng,500.000 đồng, 300.000 đồng, 100.000 đồng, 50.000 đồng.

BộTài chính hướng dẫn cụ thể căn cứ tính thuế môn bài áp dụng cho các tổ chứckinh doanh và hộ cá thể kinh doanh theo các mức trên.

Điều 2. Nghịđịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2003, thay thế các mứcthuế môn bài quy định tại Nghị định số 52/CP ngày 09 tháng 9 năm 1996 của Chínhphủ.

Điều 3.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệmthi hành Nghị định này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.