• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/01/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 01/12/2015
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 207/2010/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ

Ban hành định mức hao hụt thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp

 do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

_________________________ 

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính quy định về định mức hao hụt thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý như sau:

Điều 1. Ban hành định mức hao hụt thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý:

TT

Thời gian bảo quản

Định mức %

Ghi chú

1

Từ 01 tháng đến 03 tháng

0,3

 

2

> 03 tháng đến 06 tháng

0,5

 

3

> 06 tháng đến 09 tháng

0,7

 

4

> 09 tháng đến 12 tháng

0,9

 

5

> 12 tháng đến 18 tháng

1,2

 

6

> 18 tháng đến 24 tháng

1,4

 

7

Trên 24 tháng: Cộng thêm/tháng

0,03

 

Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước căn cứ vào định mức hao hụt thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp quy định tại Thông tư này và các quy định tại Quyết định số 21/2006/QĐ-BTC ngày 03/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế xây dựng, ban hành và quản lý định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia để hướng dẫn, tổ chức thực hiện, nhưng không vượt quá định mức đã quy định.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Chánh văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến việc quản lý hàng dự trữ nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Hữu Chí

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.