• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/11/2011
QUỐC HỘI
Số: 16/2011/QH13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2012

_____________

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết số 14/2011/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;

Sau khi xem xét Báo cáo số 14/BC-CP ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2012; Báo cáo thẩm tra số 135/BC- UBTCNS13 ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 64/BC-UBTVQH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2012 và ý kiến của đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổng số thu, chi cân đối ngân sách trung ương năm 2012

Tổng số thu cân đối ngân sách trung ương là 493.675 tỷ đồng (bốn trăm chín mươi ba nghìn sáu trăm bảy mươi lăm tỷ đồng). Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 269.225 tỷ đồng (hai trăm sáu mươi chín nghìn hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng).

Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương là 633.875 tỷ đồng (sáu trăm ba mươi ba nghìn tám trăm bảy mươi lăm tỷ đồng), trong đó có 151.633 tỷ đồng bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương (chưa bao gồm khoản 2.097 tỷ đồng hỗ trợ vốn đầu tư cho các dự án, công trình cấp bách và 820 tỷ đồng hỗ trợ vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng du lịch cho từng địa phương được quy định tại khoản 4 Điều 3 của Nghị quyết này).

Điều 2. Phân bổ ngân sách trung ương năm 2012

Phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, ngành, các cơ quan ở Trung ương, mức bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 3% mức bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho các tỉnh nhận bổ sung cân đối so với năm 2011 trên cơ sở phân loại theo nhóm tỉnh.

(Kèm theo các phụ lục số 1, 2, 3 và 4)

Điều 3. Giao Chính phủ

1. Triển khai giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, ngành, các cơ quan ở Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và thông báo đến từng đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương; quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo quy định của pháp luật.

3. Chỉ đạo các bộ, ngành, các cơ quan ở Trung ương và Uỷ ban nhân dân các c ấp quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 đến từng đơn vị trước ngày 31 tháng 12 năm 2011; thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước theo đúng quy đ ịnh của Luật Ngân sách nhà nước; báo cáo Quốc hội về tiến độ, kết quả phân bổ, giao dự toán ngân sách của các bộ, ngành, các cơ quan ở Trung ương và địa phương tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XIII.

4. Chỉ đạo các bộ, ngành, các cơ quan ở Trung ương và địa phương rà soát, sắp xếp các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên; huy động, bố trí nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ bản; ưu tiên thu hồi vốn đầu tư ứng trước, bố trí trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng cơ bản, vốn cho các dự án chuyển tiếp, hoàn thành và đưa vào s ử dụng trong năm 2012 và 2013.

Về hỗ trợ vốn đầu tư cho các dự án, công trình cấp bách của địa ph ương: Ngân sách trung ương tập trung hỗ trợ một phần vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đối với các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, chỉ cân đối đ ược ngân sách địa phương từ 50% trở xuống, ưu tiên các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; hỗ trợ đầu tư các dự án, công trình theo quy ết định của cơ quan có thẩm quyền; trên cơ sở các tiêu chí này, Chính phủ rà soát, xây dựng phương án phân bổ 2.097 tỷ đồng vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản cho từng địa phương, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trước ngày 31 tháng 12 năm 2011.

Về hỗ trợ vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng du lịch của địa phương: Trên cơ sở đánh giá tính cấp bách, mức độ cần thiết hỗ trợ, Chính phủ xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, phương án phân bổ 820 tỷ đồng vốn hỗ trợ đầu tư cho từng địa phương, bảo đảm việc phân bổ vốn tập trung, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trước ngày 31 tháng 12 năm 2011.

5. Bố trí chi thường xuyên triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; ưu tiên cho các nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Điều 4. Giám sát việc phân bổ ngân sách trung ương

Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban khác của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ, giám sát việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2012 của các bộ, ngành, các cơ quan ở Trung ương và Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2011./.

 

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.