• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 15/06/2017
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 131/2012/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2012

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia

__________________________

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn c Pháp lệnh Dự trữ quc gia ngày 29 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 ca Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tng cục trưởng Tng cục Dự trữ Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư ban hành Quy chun kỹ thuật quc gia đi với phao áo cu sinh dự tr quốc gia,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự tr quốc gia.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2012, thay thế Thông tư số 178/2009/TT-BTC ngày 10/9/2009 ca Bộ Tài chính ban hành Quy chun k thuật quốc gia về dự tr nhà nước đối với phao áo cứu sinh.

Điều 3. Tng cục trưởng Tng cục Dự trữ Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan, t chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, nhập, xuất và bo qun phao áo cứu sinh có trách nhiệm tchức thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thưc hiện, nếu có vấn đề vướng mc, các cơ quan, t chức, cá nhân kịp thời phn ánh v Bộ Tài chính để nghiên cứu, sa đi, b sung./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Hữu Chí

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.