• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/01/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 25/11/2012
BỘ XÂY DỰNG
Số: 28/2007/QĐ-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 28 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo

thống kê tổng hợp ngành xây dựng

____________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/ 2004 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Căn cứ văn bản thẩm định số 1000/TCTK-PPCĐ ngày 21/12/2007 của Tổng cục Thống kê;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Thống kê,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng.

Điều 2. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thu thập tổng hợp báo cáo các chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng về Bộ Xây dựng để tổng hợp và công bố.

Điều 3. Vụ  Kế hoạch - Thống kê là đầu mối tổng hợp báo cáo các chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng thống nhất trong toàn quốc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 5. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Thống kê, Chánh văn phòng Bộ , Thủ trưởng các Cục, Vụ, Thanh tra, có liên quan thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Hồng Quân

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.