• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2001
BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 76/2000/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc chuyển Phân xưởng IV- Nhà máy Lưới thép BìnhTây

thành Công ty cổ phần Lưới thép Sài Gòn

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủvề chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 củaChính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép ViệtNam (tờ trình số 2040/T-TC ngày 30 tháng 11 năm 2000), Phương án của Công tyThép miền Nam về việc chuyển Phân xưởng IV - Nhà máy Lưới thép Bình Tây thànhCông ty cổ phần Lưới thép Sài Gòn và Biên bản thẩm định ngày 08 tháng 12 năm2000 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp đối với Phương án;

Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp vàVụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phầnhoá Phân xưởng IV- Nhà máy Lưới thép Bình Tây (đơn vị hạch toán phụ thuộc Côngty Thép Miền Nam, thành viên Tổng Công ty Thép Việt Nam), gồm những điểm chínhnhư sau.

1.Cơ cấu vốn điều lệ.

Vốnđiều lệ Công ty cổ phần là: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng). Trong đó,

Tỷlệ cổ phần của Nhà nước: 21,15%;

Tỷlệ cổ phần bán cho người lao động trong Phân xưởng: 20,00%;

Tỷlệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Phân xưởng: 58,85%.

Giátrị một cổ phần: 100.000 đồng.

2.Giá trị thực tế của Phân xưởng IV - Nhà máy Lưới thép Bình Tây (Quyết định số773/QĐ-T-TC ngày 16 tháng 05 năm 2000 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Côngty Thép Việt Nam về xác định giá trị Phân xưởng IV - Nhà máy Lưới thép BìnhTây) tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2000 để cổ phần hoá là:7.050.000.000 đồng.

Trongđó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Phân xưởng IV là: 7.050.000.000 đồng.

3.Ưu đãi cho người lao động trong Phân xưởng IV.

Tổngsố cổ phần bán ưu đãi cho 75 lao động trong Phân xưởng là 10.600 cổ phần vớigiá trị được ưu đãi là 318.000.000 đồng. Trong đó, tổng số cổ phần ưu đãi bántrả chậm cho 26 lao động nghèo là 2.120 cổ phần trị giá 148.400.000 đồng.

4.Chấp thuận đề nghị của Tổng Công ty Thép Việt Nam, cho phép sử dụng một phầntiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước của Phân xưởng IV - Nhà máy Lưới thép BìnhTây để chi phí cổ phần hoá và đào tạo lại lao động. Nhà máy Lưới thép Bình Tâyvà Công ty Thép miền Nam làm thủ tục theo quy định, báo cáo Tổng Công ty ThépViệt Nam xem xét, quyết định theo quy định của Nhà nước.

Tiềnbán cổ phần thuộc vốn Nhà nước sau khi trừ đi chi phí cổ phần hoá và đào tạolại được bổ sung vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nướccủa Tổng công ty Thép Việt Nam.

Điều 2.Chuyển Phân xưởng IV - Nhà máy Lưới thép Bình Tây thành Công ty cổ phần Lướithép Sài Gòn kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001,

-Tên gọi bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Lưới thép Sài Gòn ,

-Tên tiếng Anh: SAIGON STEEL WIRE NETTING STOCK COMPANY, viết tắt là: , SWNS.Co,

-Trụ sở đặt tại: 176/26, Đường Hoà Bình, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3.Công ty kinh doanh các ngành nghề (tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần):

1.Sản xuất kinh doanh các loại dây, lưới thép, đinh thép và dây kẽm gai.

2.Sản xuất kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Côngty cổ phần Lưới thép Sài Gòn là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày đượccấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sửdụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của phápluật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5.Tổng công ty Thép Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Thép miền Nam, Nhàmáy Lưới thép Bình Tây và Phân xưởng IV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập(bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thông qua Điều lệ Công ty cổ phần).

Giámđốc, Kế toán trưởng Công ty Thép miền Nam, Nhà máy Lưới thép Bình Tây có tráchnhiệm điều hành công việc của Phân xưởng IV cho đến khi bàn giao cho Hội đồngquản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Lưới thép Sài Gòn.

Điều 6.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyếtđịnh trước đây trái với Quyết định này.

ChánhVăn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịchHội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam, Giám đốc Công tyThép miền Nam, Nhà máy Lưới thép Bình Tây và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giámđốc Công ty cổ phần Lưới thép Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Quốc Khánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.