• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/01/2001
BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 72/2000/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc chuyển Công ty

May Hoà Bình thành Công ty cổ phần May Hoà Bình

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủvề chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 củaChính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần;

Xét Phương án chuyển Công ty May Hoà Bình (doanh nghiệp thành viênTổng công ty Dệt - May Việt Nam) thành Công ty cổ phần May Hoà Bình và Biên bảnthẩm định ngày 24 tháng 11 năm 2000 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp BộCông nghiệp đối với Phương án;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam(tờ trình số 1574/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2000);

Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp vàVụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phầnhoá Công ty May Hoà Bình (doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Dệt - May ViệtNam) gồm những điểm chính như sau.

1.Cơ cấu vốn điều lệ.

Vốnđiều lệ Công ty cổ phần là: 6.600.000.000 đồng (sáu tỷ sáu trăm triệu đồng).Trong đó,

Tỷlệ cổ phần của Nhà nước : 25%;

Tỷlệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty: 66%;

Tỷlệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Công ty: 9%.

Giátrị một cổ phần: 100.000 đồng.

2.Giá trị thực tế của Công ty May Hoà Bình (Quyết định số 469/QĐ-HĐQT ngày24/08/2000 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam vềxác định giá trị Công ty May Hoà Bình) tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm2000 để cổ phần hoá là: 19.109.424.912 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốnNhà nước tại Công ty là: 6.588.020.281 đồng.

3.Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổngsố cổ phần bán ưu đãi cho 576 lao động trong Công ty là 43.510 cổ phần với giátrị được ưu đãi là 1.305.300.000 đồng. Trong đó, tổng số cổ phần bán trả dầntheo giá ưu đãi cho 12 lao động nghèo trong Công ty là 1.240 cổ phần trị giá86.800.000 đồng.

4.Chấp thuận đề nghị của Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam, cho phép sử dụng mộtphần tiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước của Công ty May Hoà Bình để chi phí cổphần hoá, đào tạo lại lao động và đầu tư xây dựng cơ bản. Công ty May Hoà Bìnhlàm thủ tục theo quy định, báo cáo Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam xem xét,quyết định theo quy định của Nhà nước.

Điều 2.Chuyển Công ty May Hoà Bình thành Công ty cổ phần May Hoà Bình kể từ ngày 01tháng 04 năm 2001,

Têngọi bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần May Hoà Bình,

Têntiếng Anh : HOA BINH GARMENT JOINT STOCK COMPANY, viết tắt là: PEGARIMEX,

Trụsở đặt tại : 830, Bến Nguyễn Duy, phường 12, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3.Công ty kinh doanh các ngành nghề (tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần):

Sảnxuất kinh doanh hàng may mặc,

Xuấtnhập khẩu trực tiếp,

Sảnxuất kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4.Công ty cổ phần May Hoà Bình là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày đượccấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sửdụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của phápluật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5.Tổng công ty Dệt - May Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty May Hoà Bình tổchức Đại hội đồng cổ đông thành lập (bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát,thông qua Điều lệ Công ty cổ phần).

Giámđốc, Kế toán trưởng Công ty May Hoà Bình có trách nhiệm điều hành công việc củaCông ty cho đến khi bàn giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phầnMay Hoà Bình.

Điều 6.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyếtđịnh trước đây trái với Quyết định này.

ChánhVăn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịchHội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam, Giám đốc Côngty May Hoà Bình và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần May HoàBình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Quốc Khánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.