• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/01/2001
BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 71/2000/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHỆP

Về việc chuyển Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và xếp dỡvật tư

thành Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủvề chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 củaChính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần;

Xét Phương án chuyển Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và xếp dỡ vật tư(đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng, thành viên Tổng công tyThép Việt Nam) thành Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí và Biên bảnthẩm định ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp BộCông nghiệp đối với Phương án;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép ViệtNam (tờ trình số 2041/T-TC ngày 30 tháng 11 năm 2000);

Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp vàVụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phầnhoá Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và xếp dỡ vật tư (đơn vị hạch toán phụ thuộcCông ty Kim khí Hải Phòng, thành viên Tổng Công ty Thép Việt Nam), gồm nhữngđiểm chính như sau.

1.Cơ cấu vốn điều lệ

Vốnđiều lệ Công ty cổ phần là: 5.500.000.000 đồng (năm tỷ năm trăm triệu đồng).Trong đó,

-Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp: 80,95%;

-Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Xí nghiệp: 19,05%.

Giátrị một cổ phần: 100.000 đồng.

2.Giá trị thực tế của Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và xếp dỡ vật tư (Quyết địnhsố 1890/QĐ-T-TC ngày 09 tháng 11 năm 2000 của Chủ tịch Hội đồng quản trị TổngCông ty Thép Việt Nam về xác định giá trị Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và xếpdỡ vật tư) tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 09 năm 2000 để cổ phần hoá là:662.000.000 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là:662.000.000 đồng.

3.Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp.

Tổngsố cổ phần bán ưu đãi cho 47 lao động trong Xí nghiệp là 4.413 với tổng giá trịđược ưu đãi là 132.400.000 đồng.

4.Chấp thuận đề nghị của Tổng Công ty Thép Việt Nam, cho phép sử dụng một phầntiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước của Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và xếp dỡvật tư để chi phí cổ phần hoá, đào tạo và đào tạo lại lao động; Xí nghiệp Kinhdoanh dịch vụ và xếp dỡ vật tư và Công ty Kim khí Hải Phòng làm thủ tục theoquy định, báo cáo Tổng Công ty Thép Việt Nam xem xét, giải quyết theo quy địnhcủa Nhà nước. Tiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước sau khi trừ đi chi phí cổ phầnhoá, đào tạo và đào tạo lại được bổ sung vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoádoanh nghiệp Nhà nước của Tổng công ty Thép Việt Nam.

Điều 2.Chuyển Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và xếp dỡ vật tư thành Công ty cổ phần sảnxuất và kinh doanh kim khí kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001,

-Tên gọi bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí ,

-Tên tiếng Anh: PRODUCE AND TRADING METAL STOCK COMPANY, viết tắt là: PRAMESCO,

-Trụ sở đặt tại: số 6, phố Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phốHải Phòng.

Điều 3.Công ty kinh doanh các ngành nghề (tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần):

1.Sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu vật tư, vật liệu, hàng hoá, thiết bị phụtùng và các sản phẩm kim khí.

2.Dịch vụ vận chuyển, bốc xếp, cho thuê văn phòng, kho bãi, du lịch, khách sạn,nhà hàng và các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Côngty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí là pháp nhân theo pháp luật Việt Namkể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độclập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy địnhcủa pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5.Tổng công ty Thép Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo của Xí nghiệp Kinh doanh dịchvụ và xếp dỡ vật tư và Công ty Kim khí Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đôngthành lập (bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thông qua Điều lệ Công ty cổphần).

Giámđốc, Kế toán trưởng Công ty Kim khí Hải Phòng và Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụvà xếp dỡ vật tư có trách nhiệm điều hành công việc của Xí nghiệp cho đến khibàn giao cho Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinhdoanh kim khí.

Điều 6.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ cácQuyết định trước đây trái với Quyết định này.

ChánhVăn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịchHội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam, Giám đốc Công tyKim khí Hải Phòng, Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và xếp dỡ vật tư và Chủ tịchHội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Quốc Khánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.