• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/07/2000
BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 45/2000/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc sáp nhập Nhà máy Cơ khí Thuốc lá vào Nhà máyThuốc lá Thăng Long

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủvề chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 08 năm 1996 của Chính phủvề thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 43/CP-ĐMDNngày 18 tháng 07 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Nhà máy Cơkhí Thuốc lá vào Nhà máy Thuốc lá Thăng Long;

Xét đề nghị của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Công văn số21/TLVN-CV-TC ngày 20 tháng 07 năm 2000) về việc sáp nhập Nhà máy Cơ khí Thuốclá vào Nhà máy Thuốc lá Thăng Long;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Sáp nhập Nhà máy Cơ khí Thuốc lá thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, vào Nhàmáy Thuốc lá Thăng Long là doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Thuốc láViệt Nam.

Điều 2.Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn việc sápnhập Nhà máy Cơ khí Thuốc lá vào Nhà máy Thuốc lá Thăng Long theo đúng thủ tụcquy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết địnhtrước đây trái với Quyết định này.

ChánhVăn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịchHội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Giám đốc Nhàmáy Cơ khí Thuốc lá và Giám đốc Nhà máy Thuốc lá Thăng Long chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Huy Côn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.