• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/07/2000
BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 44/2000/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệpđịa chất

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Quy chế tạm thời về lập dự toán, cấp phát, quản lý, quyếttoán kinh phí sự nghiệp địa chất đối với các hoạt động điều tra cơ bản địa chấtvề tài nguyên khoáng sản được ban hành theo Quyết định số 204/1998/QĐ-TTg ngày19 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số36/TTLT/BCN-BTC ngày 02 tháng 4 năm 1999 của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp hướngdẫn thực hiện Quyết định nêu trên ;

Căn cứ Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02 tháng 11 năm 1996 củaBộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;

Với sự thoả thuận của Bộ Tài chính tại Công văn số 2180/TC-CĐKTngày 31 tháng 5 năm 2000;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính-Kế toán và Cục trưởng CụcĐịa chất và Khoáng sản Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp địa chất.

Điều 2.Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp địa chất được áp dụng đối với các đơn vịhành chính, sự nghiệp và sự nghiệp kinh tế địa chất thuộc Cục Địa chất vàKhoáng sản Việt Nam và Viện nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản .

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2000. Chấm dứt hiệulực của Quyết định số 53/QĐ/ĐC-KTTK ngày 26 tháng 4 năm 1996 của Cục Địa chấtViệt Nam về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng cho công tác điều tra thăm dòđịa chất .

Điều 4.Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng các Vụ: Tài chính-Kếtoán, Kế hoạch và Đầu tư, Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm, Pháp chế,Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu địachất và khoáng sản và các Thủ trưởng đơn vị nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Châu Huệ Cẩm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.