• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/07/2000
BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 42/2000/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc chuyển Chi nhánh Công ty Xây lắp hoá chất miềnTrung

thuộc Công ty Xây lắp hoá chất thành Chi nhánh Tổngcông ty

Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Trung

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủvề chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ vềviệc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công nghiệpViệt Nam (Tờ trình số 15 /TT-HĐQT ngày 23 tháng 6 năm 2000);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Chi nhánh Công ty Xây lắp hoá chất miền Trungthuộc Công ty Xây lắp hoá chất thành Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng côngnghiệp Việt Nam tại miền Trung.

Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Namtại miền Trung là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty, có tư cách pháp nhânkhông đầy đủ, có con dấu, có tài khoản tại ngân hàng;

Tên giao dịch quốc tế: Branch the Middle of VINAINCON

Trụ sở chính đặt tại: Số 324, Phan Chu Trinh, thành phốĐà Nẵng.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh:

Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các công trình công nghiệp,dân dụng và công cộng; công trình giao thông, thuỷ lợi, bưu điện; công trình cơsở hạ tầng;

Xây lắp công trình đường dây và trạm điện từ 35kV trởxuống;

Gia công, chế tạo kết cấu thép, thiết bị phi tiêu chuẩnvà các sản phẩm cơ khí phục vụ cho xây lắp các công trình;

Kinh doanh thiết bị, vật liệu xây dựng, vận tải hànghoá; kinh doanh khách sạn, du lịch;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty uỷ quyền.

Điều 3. Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Namtại miền Trung có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạtđộng theo Điều lệ của Chi nhánh do Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng côngnghiệp Việt Nam phê duyệt và những quy định khác của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng,Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công tyXây dựng công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Xây lắp hoá chất, Giám đốc Chinhánh Công ty Xây lắp hoá chất miền Trung, Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Xâydựng công nghiệp Việt Nam tại miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Đặng Vũ Chư

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.