• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/07/2000
BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 43/2000/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang thuộc

Công ty Xây lắp điện 2 về trực thuộc Tổng công ty Xâydựng công nghiệp Việt Nam

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủvề chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ vềviệc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công nghiệpViệt Nam (Tờ trình số 16 /TT-HĐQT ngày 23 tháng 6 năm 2000);

Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang thuộc Công ty Xây lắp điện 2 về làmđơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Xây dựng công nghiệpViệt Nam.

Xínghiệp Bê tông ly tâm An Giang, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu,có tài khoản tại ngân hàng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Trụsở chính đặt tại: Phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điều 2.Ngành nghề kinh doanh của Xí nghiệp:

Sảnxuất các loại cột điện bê tông ly tâm thông thường và cột điện bê tông ly tâmứng lực trước phục vụ cho các công trình đường dây tải điện từ 110 kV trởxuống;

Sảnxuất các cọc cừ, ống bê tông ly tâm ứng lực trước và các sản phẩm bê tông đúcsẵn phục vụ cho xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và công cộng; cáccông trình cơ sở hạ tầng;

Xâylắp đường dây và trạm điện đến 35 kV; xây dựng các công trình công nghiệp, dândụng và công cộng, sản xuất kết cấu thép và các sản phẩm cơ khí phục vụ cho xâylắp các công trình;

Kinhdoanh vật liệu xây dựng, vận tải hàng hoá.

Điều 3.Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng kýkinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của Xí nghiệp do Hội đồng quản trị Tổngcông ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam phê duyệt và những quy định khác của phápluật.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trướcđây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

ChánhVăn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịchHội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam,Giám đốc Công ty Xây lắp điện 2, Giám đốc Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giangchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Đặng Vũ Chư

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.