• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/07/2000
BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 41/2000/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc thành lập Công ty Khoáng sản 911, đơn vị hạchtoán

phụ thuộc của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam trên cơsở Đoàn địa chất 911

  

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủvề chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ vềviệc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam(Công văn số 328 /CV-TCLĐ ngày 30 tháng 5 năm 2000);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Công ty Khoáng sản 911, đơn vị thành viên của Tổng công ty Khoáng sảnViệt Nam, trên cơ sở Đoàn địa chất 911.

Côngty Khoáng sản 911 là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Khoáng sản ViệtNam, có con dấu, có tài khoản tại ngân hàng để giao dịch và hoạt động theo phâncấp của Tổng công ty và các quy định khác của pháp luật.

Trụsở chính đặt tại : Xã Quảng Chính, huyện Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2.Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Khảosát, thăm dò, khai thác, gia công, chế biến và kinh doanh firo filip và cácloại khoáng sản khác;

Thựchiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3.Công ty Khoáng sản 911 có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanhvà hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoángsản Việt Nam phê duyệt và những quy định khác của pháp luật.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trướcđây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

ChánhVăn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịchHội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, Đoàn trưởngĐoàn địa chất 911, Giám đốc Công ty Khoáng sản 911 chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Đặng Vũ Chư

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.