• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/07/2000
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 81/2000/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ

<span font-size:12.0pt;font-family:'times"="" lang="EN-USstyle=">Về điềuhành kinh doanh xăng dầu

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Vậtgiá Chính phủ tại các tờ trình số 535/BVGCP ngày 21 tháng 6 năm 2000 và559/BVGCP-TLSX ngày 28 tháng 6 năm 2000; ý kiến của các Bộ, ngành liên quan tạicuộc họp bàn về kinh doanh xăng dầu ngày 21 tháng 6 năm 2000,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Từ ngày 12 tháng 7 năm 2000, áp dụng giá giới hạn bán lẻ tối đa đối vớixăng ô tô thường là 4.800 đ/lít; giá bán buôn dầu mazút là 2.300 đ/kg.

Ban Vật giá Chính phủ phối hợpvới Bộ Thương mại hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc điều chỉnh giá nêu trên.

Điều 2. Bộ Thương mại giao nhiệm vụ cho Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam có tráchnhiệm nhập khẩu để đáp ứng cơ bản nhu cầu xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùngtrong nước theo đúng tiến độ. Bộ Tài chính theo dõi, xử lý kịp thời những khókhăn về vốn cho các đơn vị được giao nhiệm vụ nhập khẩu xăng dầu. Ngân hàng Nhànước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại bảo đảm đáp ứng đủ, kịp thời nhucầu ngoại tệ cho thanh toán nhập khẩu xăng dầu của các doanh nghiệp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 7 năm 2000. Các Bộtrưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủtịch y ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.