• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/07/2000
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 82/2000/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ

<span font-size:12.0pt;font-family:'times"="" lang="EN-USstyle=">Về việcchuyển Công ty Thực phẩm Thiên Hương thuộc Bộ Công nghiệp thành Công ty cổ phần

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số44/1998/NĐCP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhànước thành Công ty cổ phần;

Theo đề nghị của Bộ trưởng BộCông nghiệp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty Thực phẩmThiên Hương theo đề nghị tại công văn số 2461/CVTCKT ngày 27 tháng 6 năm 2000của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp:

1. Vốn điều lệ của Công ty cổphần: 20.000.000.000 đồng,

Trong đó:

Tỷ lệ cổ phần bán cho người laođộng trong doanh nghiệp: 70% vốn điều lệ.

Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượngngoài doanh nghiệp: 30% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công tyThực phẩm Thiên Hương tại thời điểm ngày 01 tháng 10 năm 1999 để cổ phần hoá là106.993.521.675 đồng; trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp19.972.943.395 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao độngtrong doanh nghiệp:

Tổng số cổ phần bán theo giá ưuđãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 115.940 cổ phần; phần giá trị ưuđãi là 3.478.200.000 đồng.

Trong đó số cổ phần bán ưu đãicho người lao động nghèo trong doanh nghiệp trả dần là 8.700 cổ phần, tương ứnglà 609.000.000 đồng.

4. Việc sử dụng tiền bán cổphần và ưu đãi về thuế thực hiện theo chế độ hiện hành.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Thực phẩm Thiên Hương thuộc Bộ Côngnghiệp thành Công ty cổ phần:

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng ViệtNam: Công ty cổ phần Thực phẩm Thiên Hương.

Tên giao dịch quốc tế: THIEN HUONG FOOD JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: TFC.

Trụ sở chính: xã Tân Thới Hiệp,quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần Thực phẩm Thiên Hương sản xuất, kinh doanh các ngànhnghề:

Sản xuất và kinh doanh các mặthàng thực phẩm chế biến.

Xuất nhập khẩu trực tiếp nguyênvật liệu sản xuất, thành phẩm.

Kinh doanh ủy thác xuất nhậpkhẩu.

Điều 4. Công ty cổ phần Thực phẩm Thiên Hương:

Là pháp nhân theo pháp luậtViệt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo giấy phép đăngký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tàikhoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ củaCông ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp;

Giám đốc và kế toán trưởng Côngty Thực phẩm Thiên Hương có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khibàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phầnThực phẩm Thiên Hương.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết địnhtrước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Giám đốc Công tyThực phẩm Thiên Hương, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Thiên Hươngchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.