• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/08/2005
BỘ XÂY DỰNG
Số: 1626/2005/QĐ-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 23 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005

của Chính Phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,

quyền sở hữu công trình xây dựng

_____________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý nhà,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điểm 1 Phần X của Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng quy định: “Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 95/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành” được đính chính lại như sau: “Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Tống Văn Nga

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.