• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/10/2007
BỘ CÔNG THƯƠNG
Số: 004/2007/QĐ-BCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 11 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức nhập khẩu và lưu thông dầu Diesel

___________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ nhất về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu thực hiện việc nhập khẩu và lưu thông dầu diesel theo các qui định cụ thể như sau:

1. Tiến hành nhập khẩu và bảo đảm cung ứng cho thị trường trong nước hai loại dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh 500 mg/kg (DO 0,05S) và 2.500 mg/kg (DO 0,25S).

2. Tổ chức cung ứng mặt hàng diesel trên thị trường bảo đảm:

a. Không bán dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh lớn hơn 500mg/kg cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

b. Đối với các trạm xăng dầu chuyên phục vụ cho các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thực hiện việc bán một chủng loại dầu diesel 0,05S;

c. Đối với các trạm xăng dầu khác, có thể thực hiện việc bán cả hai loại dầu diesel nói trên.

Các cửa hàng bán dầu diesel và các cột bơm phải ghi rõ hàm lượng lưu huỳnh và loại diesel được sử dụng cho đối tượng nào (ô tô vận tải hay tàu thuyền...).

Điều 2. Sở Thương mại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nhập khẩu và lưu thông các chủng loại dầu diesel, bảo đảm ổn định thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và đầu tư, Vụ trưởng Vụ Chính sách thị trường trong nước, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Giám đốc Sở Thương mại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Cẩm Tú

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.