• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/03/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 11/05/2010
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 32/2003/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 17 tháng 3 năm 2003

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miền Bắc, miền Trung, miền Nam trực thuộc Tổng cục Hải quan

_________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;

 Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miền Bắc, Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miền Trung, Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miền Nam (sau đây gọi chung là Trung tâm) là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng thực hiện công tác phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu làm cơ sở cho việc xác định tên hàng, mã loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu làm cơ sở cho việc xác định tên hàng, mã hàng trong kiểm tra hải quan và quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Trung tâm phân tích, phân loại miền Bắc đặt trụ sở tại Thành phố Hà Nội; chịu trách nhiệm thực hiện phân tích, phân loại hàng hoá theo yêu cầu của các đơn vị Hải quan ở phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra).

Trung tâm phân tích, phân loại miền Trung đặt trụ sở tại Thành phố Đà Nẵng; chịu trách nhiệm thực hiện phân tích, phân loại hàng hoá theo yêu cầu của các đơn vị Hải quan ở miền Trung (từ Quảng Trị đến Khánh Hoà và Tây Nguyên).

Trung tâm phân tích, phân loại miền Nam đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh; chịu trách nhiệm thực hiện phân tích, phân loại hàng hoá theo yêu cầu của đơn vị Hải quan ở phía Nam ( từ Ninh Thuận, Bình Thuận trở vào).

Điều 3. Trung tâm có nhiệm vụ, quyền hạn:

1/ Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản qui định văn bản qui phạm pháp luật, các quy chế và quy trình nghiệp vụ về phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (sau đây gọi là Tổng cục trưởng).

2/ Xây dựng trình Tổng cục trưởng các chương trình, kế hoạch phát triển hoạt động phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Trung tâm và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

3/ Tổ chức thực hiện phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo yêu cầu của các đơn vị Hải quan và các yêu cầu phân tích phân loại hàng hoá trước khi nhập khẩu qui định tại Quy chế phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng ban hành.

4/ Tham gia nghiên cứu, xây dựng cơ sở khoa học cho việc xác định, sửa đổi mã số đối với các mặt hàng thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu; tham gia nghiêu cứu xây dựng mã số đối với hàng hoá mới, hàng hoá khó xác định mã số hoặc chưa được chi tiết hoá.

5/ Xây dựng và quản lý thư viện mẫu hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại Trung tâm.

6/ Độc lập tiến hành hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành thực hiện phân tích, phân loại; nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong hoạt động phân tích, phân loại; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức Hải quan làm nhiệm vụ phân tích, phân loại của Trung tâm và cho đội ngũ công chức Hải quan làm nhiệm vụ kiểm tra hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của các đơn vị Hải quan thuộc địa bàn phụ trách.

7/ Thực hiện hợp tác quốc tế về hoạt động phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo sự phân công của Tổng cục trưởng.

8/ Tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phân tích phân loại theo quy định của Tổng cục trưởng.

9/ Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản của Trung tâm theo phân cấp của Tổng cục trưởng

10/ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Điều 4. Trung tâm có Giám đốc và một số Phó giám đốc Trung tâm.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Phó giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định.

Điều 5. Trung tâm phân tích, phân loại có Phòng Hành chính – Tài vụ. Các lĩnh vực chuyên môn khác làm việc theo chế độ chuyên viên.

Nhiệm vụ của Phòng Hành chính – Tài vụ do Giám đốc Trung tâm qui định.

Biên chế của Trung tâm phân tích, phân loại do Tổng cục trưởng quy định.

Điều 6. Các Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

Kinh phí hoạt động của các Trung tâm được cấp từ nguồn kinh phí của Tổng cục Hải quan. Trung tâm có trách nhiệm lập dự toán và trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tổng hợp vào dự toán chung của Tổng cụ.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 8. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Giám đốc các Trung tâm phân tích, phân loại, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị, Chánh văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.