• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/03/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 09/01/2007
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 33/2003/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 17 tháng 3 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập các đội kiểm soát chống buôn lậu và hải đội kiểm soát hải quan thuộc cục điều tra chống buôn lậu trực thuộc Tổng cục Hải quan

______________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

 Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;

 Căn cứ Quyết định số 17/2003/QĐ-BTC ngày 10/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lậu trực thuộc Tổng cục Hải quan;

 Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập các Đội kiểm soát chống buôn lậu và Hải đội Đội kiểm soát Hải quan thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu:

+ Đội kiểm soát chống buôn lậu qua cảng biển (gọi tắt là Đội 1)

+ Đội kiểm soát chống buôn lậu qua cửa khẩu đường hàng không và bưu điện (gọi tắt là Đội 2)

+ Đội kiểm soát chống buôn lậu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông, đường sắt liên vận quốc tế (gọi tắt là Đội 3)

+ Đội kiểm soát chống buôn bán và vận chuyển ma tuý qua biên giới (gọi tắt là Đội 4)

Các Đội kiểm soát chống buôn lậu nói trên trụ sở tại Hà Nội.

+ Hải đội Kiểm soát Hải quan số 1 đặt tại Quảng Ninh (gọi tắt là Hải đội 1)

+ Hải đội Kiểm soát Hải quan số 2 đặt tại thành phố Đà Nẵng (gọi là Hải đội 2).

Điều 2: Tổng cục Hải quan qui định nhiệm vụ, quyền hạn; sắp xếp, bố trí cán bộ và qui định mối quan hệ phối hợp công tác của các Đội kiểm soát chống buôn lậu và Hải đội Kiểm soát Hải quan bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các Đội Kiểm soát chống buôn lậu và Hải đội Kiểm soát Hải quan theo qui định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.