• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/10/2005
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 3707/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 20 tháng 10 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế sử dụng xe ô tô của cơ quan Bộ Tài chính

______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản Nhà nước;

Căn cứ Quyết định 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước ;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy chế sử dụng xe ô tô của cơ quan Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này thay thế cho quyết định số 1297/QĐ-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Bộ, Thủ trư­ởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Văn Tá

QUY CHẾ SỬ DỤNG XE Ô TÔ CỦA CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo quyết định số: 3707/QĐ-BTC ngày 20/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

______________________

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.  Phương tiện đi lại phục vụ nhu cầu công tác trong cơ quan Bộ bao gồm: Các loại xe ô tô (từ 15 chỗ trở xuống) được mua, trang bị từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác, được Bộ giao cho Đoàn xe thuộc Văn phòng Bộ Tài chính quản lý, được sử dụng theo quy định chung về quản lý tài sản của Nhà nước và các quy định cụ thể trong quy chế này.

Điều 2. Văn phòng Bộ căn cứ vào số xe ô tô hiện có bố trí xe phục vụ yêu cầu công tác của cơ quan Bộ theo chức danh,  tiêu chuẩn, định mức quy định.

Đoàn xe Bộ có trách nhiệm thông báo tên người lái xe và biển số xe được cử đi công tác cho các đơn vị sử dụng xe biết trước khi đi.

Trường hợp cùng một thời gian, có nhiều đơn vị hoặc cán bộ công chức đăng ký sử dụng xe ô tô, Đoàn xe phải ưu tiên cho thực hiện công vụ và sắp xếp theo thứ tự đơn vị nào đăng ký trước, bố trí trước và thông báo cho đơn vị hay cán bộ công chức chưa được bố trí xe biết.

Cán bộ sau khi đã sử dụng xe ô tô có trách nhiệm xác nhận vào lệnh điều động xe ô tô về việc hoàn thành nhiệm vụ của lái xe ô tô và ý kiến đóng góp với Văn phòng Bộ về công tác phục vụ của lái xe khi chưa đạt yêu cầu.

Điều 3. Không sử dụng xe ô tô của cơ quan vào mục đích cá nhân và cho thuê.

II- NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Sử dụng xe ô tô phục vụ cho công tác của Lãnh đạo Bộ.

Lãnh đạo Bộ được sử dụng xe ô tô cho công tác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trường hợp Lãnh đạo Bộ đi công tác đến các địa điểm mà đường đi lại khó khăn hoặc vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa hoặc theo yêu cầu của Chính phủ cần phải thay đổi xe ô tô,  lái xe chuyên trách để đảm bảo an toàn thì thư ký của Bộ trưởng hoặc bộ phận Thư ký tổng hợp củaVăn phòng Bộ  phải thông báo cho Đoàn xe biết về chuyến đi  trước lúc đi là 24 giờ (trừ trường hợp đột xuất) để bố trí xe ô tô, lái xe phù hợp yêu cầu công tác.

Điều 5. Sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của cán bộ cấp vụ và tương đương có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,8 đến 1,00:

Đối với trường hợp đi công tác tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ngoài Hà Nội) và tại các cảng hàng không, hoặc địa điểm để thay đổi phương tiện đi lại và chiều ngược lại, Thủ trưởng đơn vị có cán bộ sử dụng xe ô tô phải có giấy yêu cầu bố trí xe ô tô phục vụ công tác (theo mẫu đính kèm) và gửi đến Đoàn xe trước giờ xuất phát ít nhất 24 giờ (trừ trường hợp đột xuất). Đoàn xe bố trí xe ô tô đón tại địa điểm đăng ký trên giấy đăng ký sử dụng xe ô tô.

Đối với trường hợp đi công tác trong thành phố Hà  Nội, các cán bộ, công chức được Lãnh đạo Bộ cử đi họp thay hoặc thay mặt Bộ đi dự các hoạt động đối ngoại có nhu cầu sử dụng ô tô phải đăng ký trực tiếp với Đoàn xe trước giờ xuất phát  ít nhất 12 giờ (trừ trường hợp đột xuất). Đoàn xe bố trí xe ô tô đón tại Bộ Tài chính.

Điều 6. Các đoàn cán bộ được Bộ cử đi công tác, dự hội nghị, hội thảo... tại địa điểm trong thành phố Hà Nội có nhu cầu đưa, đón tập trung bằng xe ô tô thì đơn vị  chủ trì  tổ chức hội nghị, hội thảo... hoặc chủ trì tổ chức đoàn phải đăng ký trực tiếp tại Đoàn xe (có chương trình Bộ duyệt). Thời gian đăng ký trước giờ đi 24 giờ. Đoàn xe bố trí xe ô tô đón tại Bộ Tài chính hoặc tại một điểm mà đoàn đăng ký.

Điều 7. Các cán bộ làm công tác đón tiếp hoặc đưa tiễn Lãnh đạo Bộ (đi công tác ở nước ngoài) hoặc  khách nước ngoài (kèm theo có chương trình đón tiếp hoặc được Bộ duyệt) phải đăng ký tại Đoàn xe trước giờ xuất phát  tối thiểu 24 giờ. Đoàn xe bố trí xe ô tô đón tại Bộ Tài chính hoặc tại một điểm mà đoàn đăng ký.

Điều 8. Trường hợp cán bộ làm nhiệm vụ đưa công văn, tài liệu hoả tốc hoặc cần bảo mật hoặc vận chuyển tiền cho cơ quan thì Trưởng Phòng Hành chính hoặc Trưởng Phòng Tài vụ Bộ đăng ký trực tiếp với Đoàn xe trước giờ xuất phát  tối thiểu 10 phút (trừ trường hợp đặc biệt đột xuất). Đoàn xe bố trí xe ô tô đón tại Bộ Tài chính hoặc tại một điểm đăng ký.

Điều 9. Các tổ chức các đoàn thể: Đảng uỷ, Công đoàn, Phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh, Dân quân tự vệ của cơ quan Bộ nếu có nhu cầu sử dụng ô tô cho  công tác thì phải có giấy yêu cầu bố trí xe ô tô phục vụ công tác do người phụ trách tổ chức đó đề nghị và đăng ký trực tiếp với Đoàn xe trước giờ xuất phát là 24 giờ (trừ trường hợp đột xuất).

Điều 10. Sử dụng xe ô tô phục vụ việc hiếu (cán bộ, công chức, bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ, bố chồng, mẹ chồng, con của cán bộ, công chức chết).

Các đơn vị có cán bộ công chức, viên chức trong đối tượng hiếu có nhu cầu thăm viếng, trực tiếp đăng ký xe tại Đoàn xe (có giấy đăng ký xe do Thủ trưởng đơn vị ký) trước lúc đi là 4 giờ (trừ trường hợp đột xuất).

Cán bộ công chức, viên chức trong diện hiếu được sử dụng một chuyến xe nếu có nhu cầu, trực tiếp đăng ký xe tại Đoàn xe, và có giấy yêu cầu bố trí xe ô tô phục vụ công tác do thủ trưởng đơn vị đề nghị, Lãnh đạo Văn phòng Bộ duyệt (theo mẫu đính kèm). Thời gian đăng ký trước lúc đi ít nhất là 6 giờ.

Điều 11. Sử dụng xe ô tô phục vụ cho công tác đối ngoại với chính quyền, tổ chức xã hội đoàn thể trên địa bàn thành phố Hà Nội, hoặc để duy trì mối quan hệ công tác với các cơ quan đơn vị của phường, quận... nơi cơ quan Bộ đóng trụ sở làm việc, hoặc thăm hỏi cán bộ, công chức bị ốm, bệnh nặng thì Thủ trưởng đơn vị phải có giấy yêu cầu bố trí xe ô tô phục vụ công tác (theo mẫu đính kèm) và Lãnh đạo Văn phòng Bộ duyệt và gửi đến Đoàn xe trước giờ xuất phát  ít nhất 12 giờ.

Các tổ chức chính quyền, tổ chức xã hội trên địa bàn trụ sở cơ quan Bộ làm việc có nhu cầu mượn xe trong thời gian nhất định, thì Chánh văn phòng Bộ xem xét quyết định.

Điều 12. Sử dụng xe ô tô cho việc tổ chức điều dưỡng, Công đoàn Bộ, Nữ công và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thành đoàn đi điều dưỡng theo chương trình hàng năm đã được Bộ duyệt có nhu cầu sử dụng xe ô tô thì phải đăng ký tại Đoàn xe trước ngày đi là 10 ngày.

Điều 13. Các đơn vị thuộc Bộ được phân cấp tự quản lý kinh phí, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ trong quá trình hoạt động cần thiết phải sử dụng ô tô để đưa cán bộ, công chức, viên chức đi công tác (tối đa 3 ngày) tại các địa phương (trong điều kiện xe ô tô của đơn vị không đáp ứng được), có nhu cầu sử dụng xe ô tô của cơ quan Bộ phải có giấy yêu cầu bố trí xe ô tô phục vụ công tác (theo mẫu đính kèm) của thủ trưởng đơn vị gửi Đoàn xe trước giờ dự kiến xuất phát ít nhất là 48 giờ. Căn cứ  vào số xe ô tô hiện có và thực tế sử dụng, Đoàn xe bố trí xe ô tô và đơn vị sử dụng xe ô tô phải thanh toán tiền xăng theo giá gán thu bù chi của Đoàn xe, lệ phí cầu, phà, tiền trông giữ xe (nếu có). Trường hợp không bố trí được Đoàn xe phải thông báo lại cho thủ trưởng đơn vị có nhu cầu sử dụng biết ngay khi nhận được giấy xin xe ô tô.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và người sử dụng phương tiện xe ô tô phải thực hiện theo đúng quy chế này, và chịu trách nhiệm vật chất đối với  các trường hợp làm thiệt hại đến tài sản phương tiện đi lại của cơ quan Bộ do sử dụng không đúng quy định.

Điều 15. Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng xe ô tô của cơ quan Bộ theo đúng các quy định.

Điều 16. Căn cứ vào bản quy chế này, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ được phân cấp quản lý kinh phí hoặc trang bị ô tô riêng có trách nhiệm xây dựng quy chế quản lý, sử dụng ô tô của đơn vị.

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.