• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/11/2003
BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 173/2003/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 27 tháng 10 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sáp nhập Công ty Nguyên liệu Giấy Vĩnh Phú vào Công ty Giấy Bãi Bằng

______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Công văn số 1344/CP-ĐMDN ngày 03 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc sáp nhập Công ty Nguyên liệu Giấy Vĩnh Phú vào Công ty Giấy Bãi Bằng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Công ty Nguyên liệu Giấy Vĩnh Phú vào Công ty Giấy Bãi Bằng, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Giấy Việt Nam. Số liệu để bàn giao tính tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2003.

Điều 2. Giao Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức thực hiện việc sáp nhập Công ty Nguyên liệu Giấy Vĩnh Phú vào Công ty Giấy Bãi Bằng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Giấy Bãi Bằng và Tổng giám đốc Công ty Nguyên liệu Giấy Vĩnh Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Bùi Xuân Khu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.