• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/03/2007
BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 743/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 12 tháng 3 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy

___________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 07 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy;

Căn cứ Quyết định số 33/2006/QĐ-BCN ngày 13 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp xe máy Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025;

Căn cứ nội dung công văn số 707/HLKC/07 ngày 06/03/2007 của Công ty Cổ phần xe máy Hoa Lâm KYMCO về đề nghị xác nhận đủ điều kiện doanh nghiệp sản xuất lắp ráp xe hai bánh gắn máy;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ khí, Luyện kim và Hoá chất,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận Công ty Cổ phần xe máy Hoa Lâm KYMCO đủ tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy theo quy định tại Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 07 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Địa điểm sản xuất, lắp ráp:

E4/52 Quốc lộ 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định số 3312/QĐ-CLH ngày 13/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc công nhận doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất lắp ráp xe gắn máy hai bánh không còn hiệu lực thi hành đối với Công ty Cổ phần xe máy Hoa Lâm kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Cơ khí Luyện kim và Hoá chất, Khoa học và Công nghệ, Tài chính Kế toán và Giám đốc Công ty Cổ phần xe máy Hoa Lâm KYMCO thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Hữu Hào

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.