• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2006
BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 2394/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 1 tháng 9 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân loại công suất lắp máy thủy điện nhỏ và siêu nhỏ trong tính toán quy hoạch phát triển các nguồn năng lượng tái tạo

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Quy định phân loại công suất lắp máy thủy điện và siêu nhỏ như sau:

1. Thuỷ điện nhỏ: Công suất lắp máy lớn hơn hoặc bằng 1 MW và nhỏ hơn hoặc bằng 30 MW (1 MW £ Nlm £ 30 MW).

2. Thủy điện siêu nhỏ: Công suất lắp máy nhỏ hơn 1 MW (Nlm £ 1 MW).

Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc để tính toán quy hoạch phát triển các nguồn năng lượng tái tạo trong cân bằng năng lượng quốc gia.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ, và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.