• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/10/2005
BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 3556/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 26 tháng 10 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi khoản 1, khoản 3 điều 1 Quyết định số 163/2004/QĐ-BCN ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Giầy An Lạc thành Công ty cổ phần Giầy An Lạc

__________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Xét đề nghị của Công ty Giầy An Lạc (Công văn số 930/CV-TV ngày 17 tháng 10 năm 2005;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 163/2004/QĐ-BCN ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Giầy An Lạc thành Công ty cổ phần Giầy An Lạc như sau:

“1. Cơ cấu vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 77.500.000.000 đồng (Bảy mươi bảy tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước: 64,00%;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty: 23,50%;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty: 12,50%.

Trị giá một cổ phần: 10.000 đồng”.

“3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Công ty là 518.760 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 1.556.280.000 đồng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Công ty Giầy An Lạc và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giầy An Lạc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Bùi Xuân Khu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.