• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/10/2005
BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 3592/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 28 tháng 10 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi khoản 4, khoản 6, khoản 7 điều 7 Quyết định số 2720/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Đá quý và Vàng Hà Nội thành Công ty cổ phần Đá quý và Vàng Hà Nội

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam (Công văn số 1592/CV-TCLĐ ngày 27 tháng 10 năm 2005);
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 4, khoản 6, khoản 7 Điều 1 Quyết định số 2720/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Đá quý và Vàng Hà Nội thành Công ty cổ phần Đá qúy và Vàng Hà Nội như sau:

“4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a) Vốn điều lệ: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng chẵn).

b) Cổ phần phát hành lần đầu là: 9.000.000.000 đồng, tương ứng với 900.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần Nhà nước: 362.300 cổ phần, chiếm 40,25% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 251.900 cổ phần, chiếm 27,99% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 285.800 cổ phần, chiếm 31,76% vốn điều lệ”

“6. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 168 lao động trong doanh nghiệp là 251.900 cổ phần, danh sách theo Phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp”

“7. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động có đến thời điểm cổ phần hóa: 172 người;

- Tổng số lao động chuyển sang Công ty cổ phần: 87 người;

- Tổng số lao động dôi dư: 85 người. Trong đó, theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP: 79 người, theo Bộ Luật Lao động: 09 người”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, Giám đốc Công ty Đá quý và Vàng Hà Nội và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đá quý và Vàng Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Bùi Xuân Khu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.