• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1997
  • Ngày hết hiệu lực: 04/09/2007
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 1124/TC-QĐ-CĐKT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc ban hành hệ thống chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội 

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quảnlý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộmáy của Bộ Tài chính;

Căn cứ vào chế độ kếtoán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Để áp dụng chế độ kếtoán hành chính sự nghiệp cho phù hợp với yêu cầu quản lý và hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành Hệ thống chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội áp dụng cho tất cả các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hộiViệt Nam.

Hệ thống chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội gồm:

1. Những quy định chung về Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội.

2. Chế độ chứng từ kế toán.

3. Hệ thống tài khoản kế toán và giải thích nội dung, kếtcấu, phương pháp ghi chép các tài khoản kế toán.

4. Chế độ sổ kế toán và hình thức sổ kế toán.

5. Chế độ báo cáo tài chính.

Điều 2.Chế độ kế toán BHXH áp dụngthống nhất cho các đơn vị trong hệ thống BHXH Việt Nam từ ngày 01/01/1997 và thay thế chế độ kế toán BHXH ban hành theo Quyết định số 1058a-TC/CĐKT ngày 29/9/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3.Chủ tịch Hội đồng quản lý,Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán, Chánh vănphòng Bộ và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Vũ Mộng Giao

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.