• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/09/2005
BỘ XÂY DỰNG
Số: 1795/QĐ-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 19 tháng 9 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư “Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác vũng đục, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”

__________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường “Hỗ trợ nghiên cứu phương án lựa chọn địa điểm di chuyển, nâng cấp cải tạo 03 bãi rác phải xử lý triệt để đến năm 2005” do Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn – Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn thực hiện;
- Xét đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Hạ tầng Kỹ thuật đô thị;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt dự án đầu tư “Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Vũng Đục, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh” với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: “Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Vũng Đục – Cẩm Phả - Quảng Ninh”.

2. Chủ đầu tư: UBND tỉnh Quảng Ninh

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn – Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn – Bộ Xây dựng.

4. Mục tiêu đầu tư: Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Vũng Đục, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh sau khi đã đóng cửa đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

5. Nội dung và quy mô đầu tư: Sau khi đóng cửa bãi rác Vũng Đục sẽ tiến hành hoàn lại bề mặt cho bãi rác với mục đích không gây ô nhiễm môi trường nước ngầm, nước biển và cảnh quan khu vực. Dự án sẽ tiến hành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường trên phạm vi là:

- Xử lý ô nhiễm: 1,3 ha khu vực đã đổ rác thải

- Cải tạo cảnh quan khu vực: 2ha

- Trồng cây xanh trong khu vực bãi rác

- Kết hợp với các dự án kinh tế du lịch quanh khu vực để hình thành khu du lịch dịch vụ cho Vũng Đục.

6. Tổng hợp đầu tư và cơ cấu đầu tư:

Tổng mức đầu tư: 30.380.110.931 đồng

7. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 12.000.000.000 đồng

- Ngân sách địa phương: 18.380.110.931 đồng

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện dự án.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2005 - 2006

Điều 2: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ nguồn vốn, tiến hành đầy đủ các thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, đảm bảo thực hiện dự án đúng mục tiêu, hiệu quả.

Điều 3: Vụ trưởng các Vụ: Khoa học Công nghệ, Hạ tầng Kỹ thuật Đô thị; Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn – Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn; UBND tỉnh Quảng Ninh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Tống Văn Nga

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.