• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/09/1997
  • Ngày hết hiệu lực: 24/09/2003
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 643/TC-QĐ-TCNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Căn cứ Nghị định 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay áp dụng thống nhất trong cả nước.

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quy chế ban hành tại Quyết định số 660 TC/QĐ/TCNH ngày 26/7/1996 của Bộ Tài chính.

Các đồng chí Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp, Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Công ty XSKT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.