• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/12/2003
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 187/2003/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 14 tháng 11 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành biên lai thuế môn bài

________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh ngày 03/3/1989 của Hội đồng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều trong các pháp lệnh, điều lệ về thuế công thương nghiệp và Thuế hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ quy định về việc điều chỉnh mức thuế môn bài;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành "Biên lai thuế môn bài", mẫu CTT03A thay thế loại biên lai thuế môn bài mẫu CTT03 ban hành kèm theo Quyết định số 597/TC-QĐ-TCT ngày 08/12/1990 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và thẻ môn bài mẫu CTT32A và CTT32B, để thống nhất chứng từ thu thuế môn bài đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định về mẫu chứng từ thu thuế môn bài trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Tổng cục Thuế có trách nhiệm in, phát hành, hướng dẫn quản lý, sử dụng Biên lai thuế môn bài, mẫu CTT03A theo đúng quy định của pháp luật.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trương Chí Trung

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.