This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27140&Keyword="> [Toàn văn]

 • Thông tư 62/2011/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Khuyến nông lâm

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 54/2011/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 52/2011/TT-BGDĐT Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 45/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 63/2011/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 60/2011/QĐ-TTg Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 – 2015

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 42/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy định giáo trình sử dụng chung, tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình sử dụng chung trình độ trung cấp chuyên nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 46/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 40/2011/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 42/2011/QĐ-TTg Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 32/2011/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 33/2011/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 36/2011/TT-BGDĐT Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 24/2011/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 23/2011/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 54/2011/NĐ-CP Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 40/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 31/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 43/2010/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 09/2011/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 07/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 85/2010/QĐ-TTg Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 38/2010/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, hô sơ, quy trinh cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoăc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 37/2010/TT-BGDĐT Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm, trình độ đại học

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 115/2010/NĐ-CP Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 33/2010/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hoà nhập

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 27/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH Hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 26/2010/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 58/2010/QĐ-TTg Về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 30/2010/TT-BLĐTBXH Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 20/2010/TT-BLĐTBXH Quy định về cộng tác viên thanh tra dạy nghề và hoạt động tự thanh tra, kiểm tra trong các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT Quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
    Văn bản hết hiệu lực (0)
   
   
    Văn bản căn cứ (1)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực (1)
   
    Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
   
   
    Văn bản dẫn chiếu (0)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ (0)
   
   
    Văn bản liên quan khác (0)
   
   
    Văn bản đình chỉ (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
   
       
    Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
   
    Văn bản được bổ sung (1)
   
       
    Văn bản bổ sung (0)
   
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (0)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.