Sign In

THÔNG TƯ

Ban hành bộ chương trình khung giáo dục Đại học 

khối ngành kỹ thuật, trình độ đại học

________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ kết quả thẩm định ngày 26 và 27 tháng 5 năm 2009 của Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kỹ thuật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học, gồm 16 chương trình khung của 16 ngành sau:

1. Cơ học kỹ thuật.

2. Kỹ thuật chế tạo.

3. Kỹ thuật điện tử.

4. Kỹ thuật ceramic.

5. Kỹ thuật hàng hải.

6. Kỹ thuật hạ tầng cơ sở.

7. Kỹ thuật hạt nhân.

8. Kỹ thuật hệ thống truyền thông.

9. Kỹ thuật kiến trúc.

10. Kỹ thuật hóa dầu.

11. Kỹ thuật phần mềm.

12. Kỹ thuật polymer.

13. Kỹ thuật đa phương tiện.

14. Kỹ thuật vận tải.

15. Quản lý kỹ thuật.

16. Kỹ thuật hệ thống thông tin.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2010. Bộ chương trình khung kèm theo Thông tư này được dùng trong các đại học, học viện, các trường đại học được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành học này ở trình độ đại học.

Điều 3. Căn cứ Bộ chương trình khung quy định tại Thông tư này, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học tổ chức xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường; tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng thành lập.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Phạm Vũ Luận