Sign In

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 319/TTG NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 1980 VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÁN BỘ TRÊN ĐẠI HỌC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Quyết định số 224-TTg ngày 24 tháng 5 năm 1976 về việc đào tạo cán bộ trên đại học ở trong nước.

Căn cứ đề nghị của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp (Công văn số 2063-QLKH ngày 1 tháng 12 năm 1980), và Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước (Công văn số 2253-CBKH ngày 20 tháng 10 năm 1980, số 2363-CBKH ngày 6 tháng 11 năm 1980 và số 2431-CBKH ngày 18 tháng 11 năm 1980).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Giao nhiệm vụ cho các trường đại học và Viện nghiên cứu sau đây đào tạo cán bộ trên đại học ở trong nước.

a. Thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp:

1. Trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh;

2. Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh;

3. Trường Đại học Cần Thơ.

b. Thuộc Bộ Xây dựng:

1. Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng.

c. Thuộc Bộ Hải sản:

1. Viện nghiên cứu hải sản (Hải Phòng).

d. Thuộc Tổng cục địa chất:

1. Viện địa chất và khoáng sản.

Điều 2 - Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp cùng Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước sau khi thoả thuận với các Bộ và Tổng cục có trường, quy định các chuyên ngành đào tạo và số cán bộ trên đại học cần đào tạo tại mỗi trường đại học và Viện nghiên cứu và báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3 - Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước và các Bộ, Tổng cục chủ quản các trường đại học và Viện nghiên cứu nói trên, có trách nhiệm giúp các trường và viện nghiên cứu giải quyết các yêu cầu về cơ sở vật chất và kỹ thuật để tiến hành thuận lợi công tác đào tạo trên đại học.

Điều 4 - Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Hải sản, Tổng cục Địa chất và Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thủ tướng Chính phủ

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Tố Hữu