• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/11/2015
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Số ký hiệu 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV Ngày ban hành 02/10/2015
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 20/11/2015
Nguồn thu thập Công báo số 1075 + 1076/2015 Ngày đăng công báo 30/10/2015
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Chính quyền địa phương
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Trần Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Điều khoản chuyển tiếp: 1. Đối với các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang có số lượng Phó Giám đốc Sở nhiều hơn số lượng Phó Giám đốc Sở quy định tại Thông tư liên tịch này thì tiếp tục duy trì số lượng Phó Giám đốc Sở hiện có để đảm bảo ổn định. Chỉ được bổ sung thêm Phó Giám đốc Sở khi có số lượng Phó Giám đốc Sở hiện có chưa đạt đủ số lượng quy định tại Thông tư liên tịch này. 2. Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực, nếu sau khi sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.