• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/07/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 01/11/2020
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 28/2006/QĐ-BGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Sư phạm trình độ đại học

_______________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục đại học Khối ngành Sư phạm ngày 17 tháng 5 năm 2006;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Sư phạm trình độ đại học bao gồm mười bốn chương trình khung của mười bốn ngành sau:

1. Ngành Sư phạm Toán học, trình độ đại học;

2. Ngành Sư phạm Vật lý, trình độ đại học;

3. Ngành Sư phạm Hóa học, trình độ đại học;

4. Ngành Sư phạm Sinh học, trình độ đại học;

5. Ngành Sư phạm Tin học, trình độ đại học;

6. Ngành Sư phạm Địa lý, trình độ đại học;

7. Ngành Sư phạm Ngữ văn, trình độ đại học;

8. Ngành Sư phạm Lịch sử, trình độ đại học;

9. Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp, trình độ đại học;

10. Ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp, trình độ đại học;

11. Ngành Tâm lý giáo dục, trình độ đại học;

12. Ngành Giáo dục Chính trị, trình độ đại học;

13. Ngành Quản lý giáo dục, trình độ đại học;

14. Ngành Giáo dục đặc biệt, trình độ đại học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ chương trình khung ban hành kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, trường đại học có nhiệm vụ đào tạo 14 ngành có tên tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học chịu trách nhiệm hướng dẫn giám đốc các đại học, học viện và hiệu trưởng các trường đại học xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của mình, tổ chức biên soạn và duyệt các giáo trình sử dụng chung theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, giám đốc các đại học, học viện và hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Bành Tiến Long

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.