• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/09/1990
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 340-CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 1990

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Về việc thay thế chủ tịch và thành viên của

Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà báo nhân dân""Nhà báo ưu tú"

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ pháp lệnh quy định giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước; Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước để tặng các nghệ sĩ, nhà giáo và thầy thuốc (ngày 30 tháng 5 năm 1985);

Xét đề nghị của Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân" và Nhà giáo ưu tú" (công văn số 2554/GDĐT ngày 8 tháng 9 năm 1990),

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng chí Trần Hồng Quân, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo giữ chức Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân" và "Nhà giáo ưu tú".

Đồng chí Phạm Minh Hạc thôi giữ các chức vụ trong Hội đồng này.

Điều 2. Đồng chí Hoàng Mạnh Phú, Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam thôi giữ chức Uỷ viên Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân" và "Nhà giáo ưu tú".

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương và các đồng chí có tên trong điều 1, điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Chủ tịch hội đồng bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Khánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.