• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/04/1990
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 108-CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 1990

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

SỐ 108/CT NGÀY 3-4-1990 VỀ VIỆC ĐỔI TÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHĨA BÌNH

THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng 4 tháng 7 năm 1981;

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục sau khi đã trao đổi thống nhất với các tỉnh có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Đổi tên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghĩa Bình thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi.

Điều 2

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cho tỉnh Quảng Ngãi. Việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của tỉnh Bình Định giao cho Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn đảm nhận.

Điều 3

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Chủ tịch hội đồng bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Khánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.