• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1990
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 36-CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 1990

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Về chính sách thuế đối với lao động sản xuất trong nhà trường

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ các chính sách thuế hiện hành;

Để khuyến khích các trường đại học, trung học chuyên nghiệp và phổ thông lao động sản xuất tự tạo nguồn để góp phần tăng thêm kinh phí cho nhà trường;

Căn cứ đề nghị của Bộ trưởng Bộ Đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, Bộ trưởng Bộ giáo dục,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Trong những năm trước mắt, tạm thời chưa thu thuế và thu quốc doanh đối với những sản phẩm do nhà trường tự tổ chức lao động sản xuất và hợp đồng nghiên cứu khoa học để cải thiện đời sống phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Điều 2

Hàng hoá nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong nhà trường thì được miễn thuế; nếu xuất nhập khẩu mang tính chất sản xuất kinh doanh thông thường thì nộp thuế theo chế độ hiện hành.

Điều 3

Các cơ sở sản xuất, dịch vụ hạch toán kinh tế trực thuộc Bộ Đại học và Bộ Giáo dục phải nộp thuế theo chế độ hiện hành.

Điều 4

Bộ Tài chính cùng Bộ Giáo dục, Bộ Đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề ra thông tư hướng dẫn Quyết định này.

Điều 5

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1990, các quy định trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

Chủ tịch hội đồng bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Khánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.