• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/1989
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 371-CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 1989

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 371/CT NGÀY 20-12-1989

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI TÂM LÝ - GIÁO DỤC HỌC
VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Chỉ thị số 1/CT ngày 5-1-1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc quản lý tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng;

Xét đề nghị của Ban Vận động thành lập Hội Tâm lý - giáo dục học Việt Nam và ý kiến của Bộ Giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Cho phép thành lập Hội Tâm lý - giáo dục học Việt Nam.

Hội Tâm lý - giáo dục học Việt Nam tự lo liệu mọi chi phí và phương tiện hoạt động.

 

Chủ tịch hội đồng bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Khánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.