• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/11/1989
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 323-CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1989

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 323/CT NGÀY 21-11-1989

VỀ VIỆC THAY THẾ CÁC THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT

TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN VÀ NHÀ GIÁO ƯU TÚ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Căn cứ Pháp lệnh ngày 30 tháng 5 năm 1985 của Hội đồng Nhà nước quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước để tặng các nghệ sĩ, nhà giáo và thầy thuốc;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo ưu tú,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Các đồng chí có tên dưới đây thôi giữ chức Uỷ viên Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo ưu tú:

1. Đồng chí Nghiêm Chưởng Châu, Thứ trưởng Bộ Giáo dục.

2. Đồng chí Bùi Phùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Đồng chí Vũ Kim Quỳnh, Uỷ viên Ban thư ký Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Điều 2.- Cử các đồng chí có tên dưới đây giữ chức Uỷ viên Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo ưu tú:

1. Đồng chí Nguyễn Kỳ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Uỷ viên thường trực.

2. Đồng chí Trần Văn Quang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Đồng chí Hoàng Minh Trúc, Uỷ viên Ban thư ký Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Điều 3. - Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương và các đồng chí có tên trong điều 1, điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Chủ tịch hội đồng bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Khánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.