• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 14/05/2006
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 194/2001/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấpxã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trườngđào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997của Thủ tướng Chính phủ.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứLuật Tổ chức Chínhphủ ngày 30 tháng 9 năm 1992,

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinhviên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập được hưởnghọc bổng chính sách và trợ cấp xã hội theo quy định tại Quyết định số1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổngvà trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập nhưsau:

1.Nâng mức học bổng chính sách từ 120.000 đồng/người/tháng lên 160.000 đồng/người/thángáp dụng đối với sinh viên học hệ cử tuyển, sinh viên các trường dự bị đại họcdân tộc, học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú.

2.Nâng mức trợ cấp xã hội từ 100.000 đồng người/tháng lên 140.000 đồng/người/thángáp dụng đối với học sinh, sinh viên ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệtkhó khăn học tại các trường đào tạo công lập, hệ chính quy, dài hạn tập trung.

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì,phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhviệc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với các đối tượngquy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3.Bộ Tài chính bố trí quỹ học bổngchính sách và trợ cấp xã hội tăng thêm đối với các đối tượng đã quy định tạikhoản 1 và 2 Điều 1 của Quyết định này trong dự toán ngân sách nhà nước các cấptheo phân cấp hiện hành.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 1 năm 2002 và thay thếcho những quy định về học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh,sinh viên là người dân tộc ít người tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg của Thủtướng chính phủ.

Điều 5. CácBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.