• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/05/1989
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 136/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 1989

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 136/CT NGÀY 14-5-1989

VỀ VIỆC TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU CẢI CÁCH GIÁO DỤC

Ngày 9 tháng 3 năm 1989 Hội đồng Bộ trưởng đã có Quyết định số 23/HĐBT giải thể Uỷ ban Cải cách giáo dục. Việc tiếp tục công tác nghiên cứu cải cách giáo dục là trách nhiệm của Bộ Giáo dục, Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề.

Để đẩy mạnh công tác này nhằm thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương Đảng và Quyết định số 23-HĐBT ngày 9-3-1989 của Hội đồng Bộ trưởng. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định:

1. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục chịu trách nhiệm chính, cùng đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề trực tiếp chỉ đạo việc hoàn chỉnh báo cáo tổng kết về cải cách giáo dục và kiến nghị điều chỉnh một số vấn đề về nội dung cải cách giáo dục trong những năm trước mắt. Việc này cần làm xong trong quý 3 năm 1989. Đồng thời bắt tay nghiên cứu ngay một cuộc cải cách giáo dục mới ở nước ta phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội VI và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

2. Để tạo điều kiện cho các đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đại học - Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề làm tốt việc chuẩn bị tổng kết và tiếp tục nghiên cứu về cải cách giáo dục, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đồng ý giữ lại một số cán bộ trong tổ chuyên viên của Uỷ ban Cải cách giáo dục Trung ương trước đây, giúp cho công tác này một thời gian nữa.

Nhiệm vụ, quy chế làm việc của tổ chuyên viên này do Bộ trưởng Bộ Giáo dục quyết định.

3. Các Bộ, Uỷ ban Nhà nước và Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo các tổ chức và cán bộ có liên quan đến công tác này tích cực tham gia vào việc tổng kết cải cách giáo dục.

 

 

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Khánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.