• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/01/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 26/07/2008
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số: 02/2002/TT-BLĐTBXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 1 năm 2002

THÔNG TƯ

của BộLao động - Thương binh và Xã hội)

------------------

 

 

Số

TT

 

Nội dung công việc

Tiêu chuẩn giảng dạy

Lý thuyết

(tiết/tuần)

Dạy thực hành

(giờ/tuần)

I

Giáo viên dạy nghề

 

 

1

Dạy lý thuyết kỹ thuật cơ sở, kỹ thuật chuyên môn và nghiệp vụ

14

 

2

Dạy thực hành

 

21

II

Giáo viên dạy các môn khác

 

 

1

Dạy văn hoá

17

 

2

Dạy môn chính trị, kỹ thuật cơ sở

16

 

3

Dạy lý thuyết tin học, ngoại ngữ

16

 

4

Dạy thực hành trên máy vi tính

 

24

5

Dạy lý thuyết về quân sự và thể chất

16

 

6

Dạy kỹ thuật thực hành quân sự, thể dục thể thao

 

24

7

Dạy các môn chung khác (Luật, Dân số, môi trường...)

16

 

Phụ lục 2

Tiêu chuẩn giờ giảng dạycủa cán bộ quản lý trường dạy nghề

<span lang="EN-GBstyle=" font-size:12.0pt;font-family:'times"="">(Banhành kèm theo Thông tư số 02/2002/TT-BLĐTBXH, ngày 04 tháng 01 năm 2002

<span lang="EN-GBstyle=" font-size:12.0pt;font-family:'times"="">của BộLao động - Thương binh và Xã hội)

--------------------

 

Số TT

Nội dung công việc

Tiêu chuẩn giảng dạy

Lý thuyết

(Tiết/năm)

Dạy thực hành

(giờ/năm)

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

30

 

2

Hiệu phó

50

 

3

Trưởng phòng

60

 

4

Phó trưởng phòng

70

 

5

Cán bộ Phòng Đào tạo

80

 

 

 

 

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Hằng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.