• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/12/1988
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 309/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 1988

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 309/CT

NGÀY 9-12-1988 VỀ PHỤ CẤP THÂM NIÊN CHO GIÁO VIÊN VÀ

CÁN BỘ GIẢNG DẠY

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981; và Chỉ thị số 241-CT ngày 4-9-1988;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội sau khi đã thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục, Bộ Đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Giáo viên (mẫu giáo; cô nuôi dạy trẻ đã được đào tạo; phổ thông bổ túc văn hoá); cán bộ giảng dạy và cán bộ hướng dẫn thực hành tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; cán bộ quản lý, nghiên cứu và chỉ đạo công tác giáo dục đã từng trực tiếp giảng dạy từ 5 năm trở lên được điều động về các cơ quan quản lý giáo dục các cấp được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên ghi trong Chỉ thị số 241-CT ngày 4-9-1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 2

Mức phụ cấp thâm niên cao nhất là 25% của tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương.

Chế độ phụ cấp thâm niên cho giáo viên và cán bộ giảng dạy theo Quyết định này được thực hiện từ tháng 9 năm 1988.

Điều 3

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các Bộ có liên quan hướng dẫn cụ thể tính thâm niên và những vấn đề chi tiết có liên quan đến việc thi hành Quyết định này.

Điều 4

Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đỗ Mười

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.