• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/12/1987
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 341/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 1987

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 341/CT NGÀY 9-12-1987

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU

NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Pháp lệnh quy định giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước; Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước để tặng các nghệ sĩ, nhà giáo và thầy thuốc ngày 30-5-1985;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Bộ trưởng Bộ đại học trung học chuyên nghiệp và dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tu giúp việc Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Nhiệm vụ của Hội đồng như sau:

- Lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn nhận danh hiệu vinh dự này đề nghị Hội đồng Bộ trưởng xét trình Hội đồng Nhà nước phê chuẩn.

- Đề nghị bãi bỏ danh hiệu này đối với những người không còn xứng đáng.

Điều 2.- Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú gồm có:

Chủ tịch: Giáo sư Phạm Minh Hạc, Bộ trưởng Bộ giáo dục.

Phó Chủ tịch: Giáo sư Trần Hồng Quân, Bộ trưởng Bộ Đại học trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Uỷ viên thường trực: Nghiêm Chưởng Châu, Thứ trưởng Bộ Giáo dục.

Các Uỷ viên khác:

- Thượng tướng Bùi Phùng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Phó tiến sĩ Vũ Khắc Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hoá.

- Giáo sư Vũ Văn Đàn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

- Vũ Kim Quỳnh, Uỷ viên ban thư ký Tổng Công đoàn Việt nam.

- Phó tiến sĩ Lương Lãng, Thư ký Công đoàn ngành đại học và trung học chuyên nghiệp.

- Phó tiến sĩ Đinh Văn Phiêu, quyền Thư ký công đoàn ngành Giáo dục Việt nam.

Điều 3.- Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương và các đồng chí có tên trong điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Võ Văn Kiệt

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.