• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/10/1983
BỘ TRƯỞNG TỔNG THƯ KÝ
Số: 166/BT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 1983

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TRƯỞNG TỔNG THƯ KÝ SỐ 166/BT NGÀY 20-10-1983
VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CHO BỘ ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC
CHUYÊN NGHIỆP QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG THUỘC KHỐI KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP, CÔNG TRÌNH VÀ KINH TẾ

Trong nghị quyết số 73-HĐBT ngày 12-7-1983 về công tác giao dục trong những năm trước mắt, Hội đồng bộ trưởng, đã quyết định giao cho Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp quản lý các trường đại học thuộc khối công nghiệp, nông nghiệp, công trình và kinh tế.

Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện quyết định nói trên như sau:

1. Trước mắt, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp cùng với các Bộ chuyên ngành có trường, xây dựng sớm các quy chế quản lý thích hợp, bảo đảm quyền của các Bộ có trường tham gia chỉ đạo việc xây dựng các kế hoạch đào tạo, tuyển sinh và phân phối học sinh tốt nghiệp cho phù hợp và đáp ứng yêu cầu của ngành; tiếp tục phối hợp xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2. Nguyên tắc tiến hành chuyển giao:

Để việc bàn giao không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ sở đào tạo, các Bộ có trường vẫn tiếp tục chỉ đạo mọi hoạt động của trường cho đến khi kết thúc việc bàn giao.

Kể từ khi có nghị quyết của Hội đồng bộ trưởng cho đến khi kết thúc bàn giao các Bộ có trường không điều động cán bộ chủ chốt và tài sản của trường đi nơi khác. Nếu việc điều động đã có dự kiến từ trước khi có nghị quyết thì Bộ có trường phải báo cho Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp biết để hai bên cùng bàn bạc.

Việc xây dựng kế hoạch năm 1984 vẫn do các Bộ chủ quản hướng dẫn, chỉ đạo các trường theo những nội dung và quy định của Nhà nước, sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp.

Trong thời gian bàn giao, các trường phải chịu trách nhiệm trước hai Bộ về việc quản lý công tác đào tạo.

3. Nội dung bàn giao.

Về nguyên tắc, các Bộ chủ quản trường bàn giao cho Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp toàn bộ tài sản của nhà trường bao gồm đất đai, nhà cửa, trang thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản vật tư khác; toàn đội ngũ cán bộ, công nhân viên nhà trường, bao gồm cán bộ giảng dạy, cán bộ phục vụ giảng dạy, cán bộ quản lý; toàn bộ kinh phí sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học, vốn xây dựng cơ bản của trường (kể cả trên và dưới hạn ngạch)...; các hợp đồng hợp tác khoa học kỹ thuật và đào tạo đã ký với các cơ quan trong nước và với nước ngoài, hồ sơ lưu trữ, v.v... Trường hợp các biệt, nếu có sự thay đổi thì phải có sự thoả thuận giữa Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và Bộ chủ quản.

4. Thời hạn hoàn thành việc bàn giao:

Để công tác bàn giao các trường tiến hành thuận lợi, nhanh gọn, các Bộ chủ quản trường cần phối hợp với Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp tiến hành sớm việc kiểm kê, năm toàn bộ tình hình của trường. Trường nào đã sẵn sàng bàn giao thì tiếp nhận trước. Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp chuẩn bị khẩn trương về tổ chức, cán bộ để công tác tiếp nhận hoàn thành trước quý II năm 1984, theo đúng các nguyên tắc, thủ tục đã quy định. Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Ban tổ chức của Chính phủ, theo chức năng của mình, có trách nhiệm giúp các Bộ có trường và Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp hoàn thành việc giao nhận các trường theo đúng nghị quyết số 73-HĐBT của Hội đồng bộ trưởng và thông tư này.

Sau khi kết thúc việc giao nhận các trường, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp cần báo cáo ngay cho Hội đồng bộ trưởng về tình hình giao nhận và các vấn đề cần kiến nghị giải quyết để nhanh chóng đưa hoạt động đào tạo của các trường vào nề nếp.

 

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Nguyễn Hữu Thụ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.