• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/07/1978
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 367-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 12 tháng 7 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

Về việc mở lớp Cao đẳng Bưu điện tại thành phố Hồ Chí Minh

_________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào nhu cầu của Nhà nước về cán bộ bưu điện có trình độ đại học;

Căn cứ vào quy chế mở trường và lớp đại học và trung học chuyên nghiệp kèm theo nghị định số 171-CP ngày 20-11-1963 của Hội đồng Chính phủ;

Theo đề nghị của Tổng cục Bưu điện trong công văn số 837-BĐ/ĐT ngày 07-4-1978,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Tổng cục Bưu điện, bắt đầu từ năm học 1978-1979 mở tại trường trung học bưu điện thành phố Hồ Chí Minh một lớp cao đẳng bưu điện để đào tạo kỹ sư thực hành.

Điều 2. Lớp này do trường đại học kỹ thuật thông tin liên lạc phụ trách về chương trình và kế hoạch giảng dạy.

Chỉ tiêu tuyển sinh là 100. Học sinh của lớp được hưởng các chế độ như học sinh các trường cao đẳng và đại học khác.

Điều 3. Tổng cục Bưu điện có trách nhiệm chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết tiến tới mở một trường cao đẳng bưu điện ở thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Tổng cục Bưu điện, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tuỳ theo chức năng và quyền hạn của mình, có trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.