• Thông tư 36/2020/TT-BTC

    Quỵ định mửc thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thảỉ vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn

    05/05/2020

    05/05/2020

    Hết hiệu lực toàn bộ

  • Thông tư 35/2020/TT-BTC

    Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Gỉấỵ phép kỉnh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kỉnh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm đinh cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

    05/05/2020

    05/05/2020

    Hết hiệu lực toàn bộ

  • Thông tư 34/2020/TT-BTC

    Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

    05/05/2020

    05/05/2020

    Hết hiệu lực toàn bộ

  • Thông tư 33/2020/TT-BTC

    Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng

    05/05/2020

    05/05/2020

    Hết hiệu lực toàn bộ

  • Thông tư 23/2020/TT-BTC

    Quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

    13/04/2020

    01/06/2020

  • Nghị định 46/2020/NĐ-CP

    Quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan

    09/04/2020

    01/06/2020

    Chưa có hiệu lực

  • Nghị định 41/2020/NĐ-CP

    Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

    08/04/2020

    ...

    Chưa có hiệu lực

  • Nghị định 39/2020/NĐ-CP

    Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2020 - 2023

    03/04/2020

    20/05/2020

  • Thông tư 20/2020/TT-BTC

    Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

    01/04/2020

    20/05/2020

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.