• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/02/1993
CHÍNH PHỦ
Số: 10/CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 1994

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc giao Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng

Chính phủ quản lý, chỉ đạo Viện thi đua - Khen thưởng nhà nước

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ trong phiên họp Chính phủ ngày 3 tháng 1 năm 1994;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trực tiếp quản lý, chỉ đạo Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước.

Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước thực hiện theo nghị định số 57-HĐBT ngày 5-4-1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Viện trưởng Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Võ Văn Kiệt

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.